AERO-ALPHABET - Fy

Fyodorov (E. S. Fyodorov)
Fyodorov 1907 Quintuplane