AERO-ALPHABET - Nw

NWT (NWT Co. - Charleston . ME . USA)
NWT Spruce Coupe