AERO-ALPHABET - Oh

Ohio (Ohio Aero Mfg. Co. (Judd Yoho) - Youngstown . OH . USA)
Ohio Airmaster Coupe
Ohio Youngster

Ohio (Ohio Aviation Research & Development Foundation)
Ohio 1950's Monoplane

Ohm & Stoppelbein (Richard Ohm and Gordon Stoppelbein - McLean . VA . USA)
Ohm & Stoppelbei Special