AERO-ALPHABET - Oi

OIC (Owj Industrial Complex - Iran)
OIC Tazarv