AERO-ALPHABET - Sv

SVAM (Shanghai Vantage Airship Manufacture Company - Китай)
SVAM CA-80

SV (SV Aircraft Pty Limited - Австралія)
SV-11B Farmate

Svenska Aero (Svenska Aero AB (SAAB) - Швеція) {ErZ}
Svenska Aero Heinkel HE.1
Svenska Aero Heinkel J-4
Svenska Aero Heinkel S-2
Svenska Aero Heinkel S-3
Svenska Aero Heinkel S-4
Svenska Aero Heinkel S-5
Svenska Aero Heinkel S.2
Svenska Aero Heinkel S.2(a)
Svenska Aero Heinkel Sk.4
Svenska Aero Heinkel Sk.5
Svenska Aero J-5
Svenska Aero J-6
Svenska Aero J-6 A
Svenska Aero J-6 B
Svenska Aero Ö-7
Svenska Aero Ö-8
Svenska Aero S-8
Svenska Aero S.1
Svenska Aero SA-10 Pirat
Svenska Aero SA-11 Jaktfalken
Svenska Aero SA-12 Skolfalken
Svenska Aero SA-13 Övningsfalken
Svenska Aero SA-14 E Jaktfalken 2
Svenska Aero SA-14 Jaktfalken 1
Svenska Aero SA-14 Jaktfalken 2
Svenska Aero SA-15
Svenska Aero Sk.8
Svenska Aero SV-10 Pirat
Svenska Aero SV-12 Falk