AERO-ALPHABET - Vs

VSR (VanMeter Smith Racing - Wichita, Kansas, United States)
VSR SR-1 Snoshoo