AERO-ALPHABET - Ye

Yench'u (Yench'u - Китай)
Yench'u D-2
Yench'u XP-1

Yeoman (Yeoman Aviation) {ErZ}
Yeoman YA-1 Cropmaster 250

Ермолаев (Ермолаев - СРСР)
Ермолаев ДБ-240
Ермолаев Ер-2
Ермолаев Ер-2 (АМ-37)
Ермолаев Ер-2 (АЧ-30Б)
Ермолаев Ер-2 (М-40Ф)
Ермолаев Ер-2 (М-105)
Ермолаев Ер-2 (МБ-100)
Ермолаев Ер-2Н
Ермолаев Ер-2ОН
Ермолаев Ер-4